Declaració veracitat dades
Declaració de veracitat de les dades personals
Declaració de llegir i emplenar correctament la matrícula

Segons dicta l’article 21 del Decret 39/2008 , “ Els alumnes i les alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores, quan els alumnes o les alumnes siguen menors d’edat, tenen dret a ser informats”.
Per tal d’assegurar aquest dret, els alumnes o les alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors d’edat, estan obligats a facilitar, a l’inici del curs, en el moment de la incorporació a un centre docent o en la mesura en què siguen necessàries per a l’exercici de la funció educativa totes les dades que permeten en qualsevol moment aquestes comunicacions.
Les dades hauran de ser exactes i estar actualitzades. S’hauran de suprimir o actualitzar les dades que no siguen correctes.
Els canvis que es produïsquen al llarg del curs escolar de la situació de la unitat familiar, de l’adreça postal del domicili, de l’adreça electrònica o del telèfon hauran de ser comunicats al centre en el moment en què es facen efectius.
Els centres docents garantiran la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com qualsevol altra informació que puga afectar la imatge i dignitat personal de
qualsevol membre de la comunitat educativa i de la institució educativa mateixa.
Tenint en compte totes aquestes circumstàncies, DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que les dades facilitades en la matrícula relatives a la situació de la unitat familiar, al domicili, al mail o al telèfon són les correctes i que em compromet a informar el centre docent amb immediatesa de qualsevol modificació que es puga produir.

Declarem com a alumne i com a pare/mare/tutor/tutora legal que hem llegit i emplenat amb atenció tots els apartats del present sobre de matrícula i, en especial, l’apartat corresponent a la selecció de matèries optatives i entenem que qualsevol sol·licitud de canvi d’assignatura optativa serà denegat en el cas d’al·legar que es tracta d’una equivocació en emplenar el sobre de matrícula. Per tant, és recomanable rellegir amb atenció tots els apartats abans de presentar la matrícula en la Secretaria virtual del centre educatiu.