Proves homologades per a l’obtenció del nivell bàsic de les llengües estrangeres

Què és la prova homologada?
Per a què serveix la prova homologada?
De quins idiomes puc examinar-me?
Requisits
Inscripció, termini i documentació a presentar
Data, lloc i hora on se celebra la prova
Com s’estructura la prova homologada?
Quant dura la prova homologada?
Llistats d’admesos
Publicació i reclamacions de qualificacions
On sol·licite el certificat del Nivell A2?
Guia del candidat
Normativa
Alumnat amb necessitats educatives especials

És una prova que serveix per acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

1. Permet l’obtenció del certificat del Nivell A2 dels idiomes estrangers cursats en els centres docents.
2. Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça a les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert quant a preinscripció i matrícula.

A l’IES Riu Túria es pot examinar d’Anglés i Francés.

L’alumnat de l’IES Riu Túria que tinga, almenys, setze anys complits l’any natural de la realització de la prova i estiga matriculat al centre en el curs de la realització de la prova.

La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari ubicat en esta pàgina. Ha d’omplir el formulari i, després d’emplenar-lo i d’enviar-lo, rebrà un correu electrònic amb el document d’inscripció el qual ha de signar i enviar en format digital a provesA2@iesriuturia.es
El termini d’incripció i lliurament del document signat serà del 9 al 18 de desembre.

La documentació a presentar és el DNI en format digital.

Se celebrarà a l’IES Riu Túria.
Les dates són:

*Anglés: El 4 de febrer es faran les proves de comprensió escrita (reading); comprensió oral (listening); i expressió escrita (writing). L’11 de febrer es realitzará la prova d’expressió i interacció oral (speaking).
*Francés: El 24 de febrer.

L’alumne/a haurà d’acudir a la prova proveït de l’original del DNI o NIE, així com la còpia de la sol·licitud de participació segellada pel centre educatiu.

La prova homologada s’estructura en quatre parts que avaluen les destreses següents: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO). Els candidats podran accedir a totes i cada una de les destreses, sense que la superació de qualsevol d’aquestes siga requisit indispensable per poder realitzar les restants.
Cadascuna de les destreses de la prova representarà un 25% de la nota final. Per superar la prova homologada serà necessari obtindre, almenys, el 60% de la puntuació total possible en cadascuna de les quartre destreses.
Al percentatge obtingut en cada destresa de la prova homologada s’hi sumarà un 10% només en el cas que l’alumne o alumna haja obtingut una qulificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova en el curs immediatament anterior al de la realització de la prova.

La prova durarà aproximadament dues hores i quinze minuts i es distribuirà per destreses de la manera següent:
– Comprensió escrita (CE): 35′
– Comprensió oral (CO): 25′
– Expressió escrita (EE): 75′
– Expressió oral (EO): Preparació: 10’ / Parelles: 6’-8’ / Trio: 7.30’-10’
Les proves de les diferents destreses poden realitzar-se el mateix dia o en dies diferents.

Llistats provisionals (actualitzat a 21/12/2020)
Subsanació de sol·licituds: fins a l’11 de gener de 2020. Procediment: s’escriurà un correu electrònic a provesA2@iesriuturia.es amb l’incidència concreta.
Publicació de llistats definitius: 15 de gener de 2020.

La publicació de les qualificaciones serà abans del 10 de març de 2021.
– La reclamació de qualificacions serà mitjançant el procediment que estableix l’ORDE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga.

Segons s’estableix en l’article 6, apartat 1, de l’Orde 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a
l’expedició dels certificats de superació dels distints nivells dels ensenyaments d’idiomes de règim especial previstos per la Llei 2/2006, d’Educació (DOCV de 02.03.2011), l’IES Riu Túria expedirà -previ el pagament de la taxa corresponent- el certificat de superació corresponent al Nivell A2 a l’alumnat que supere la prova homologada d’idiomes a què es refereix l’Orde 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

En la prova s’hauran d’adaptar la duració i les condicions de realització a les característiques de l’alumne derivades de la seua discapacitat.

Contacte

Termini d’inscripció: del 9 al 18 de desembre

Termini finalitzat

FAQ’s de les proves homologades

Si no tinc el DNI o NIE, què faig?

  • Si no tenim el DNI/NIE vigent, enviarem la còpia del rebut d’estar en període de sol·licitud o renovació.
  • Si no tenim el DNI/NIE per pèrdua o robatori, enviarem la còpia del rebus d’estar en període de renovació o si encara no l’hem renovat, la còpia de la denúncia per robatori o pèrdua.

Què he de portar el dia de la prova?

El dia de la prova he de portar el DNI/NIE o document que acredite la meua identitat així com la sol·licitud segellada pel centre.