4t ESO-PR


  4t d'ESO-PR
  Matrícula 2020/2021

  *Camps requerits


  ¿Repeteixes?* No
  Dades personals de l'alumne/a:

  Dades personals del pare/mare/tutor legal:

  Progenitor/Tutor legal 1

  Progenitor/Tutor legal 2

  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

  Situació conjugal:
  Esteu divorciats?* No
  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

  Dades acadèmiques


  Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.
  Programa Linguístic*:PEV (valencià)PIP (castellà)
  Sol·licite el Programa de Coordinació Horària de Música amb el CPM Mestre Molins: No
  Tria (Religió/Valors Ètics)*: ReligióValors Ètics
  Modalitat*: Ensenyances Aplicades per a la iniciació a Cicles Formatius (Matemàtiques en l'àmbit científic; Tecnologia)
  Tria 1 assignatura en la modalitat "Ensenyances Aplicades per a la Iniciació a Cicles Formatius". IMPORTANT: Si no es selecciona cap assignatura per part de l'alumnat de la Modalitat d'Ensenyances Aplicades, el centre elegirà l'ubicació.
  1.

  Tria 6 assignatures per ordre de preferència i numera-les de l’1 al 6. Només en cursaràs 2, que seran les dos del bloc A o una de l’A i l’altra del B).
  Les matèries del Bloc A són: Arts Escèniques i Dansa; Biologia i Geologia; Ciències Aplicades a l’Activitat Professional; Cultura Científica; Cultura Clàssica; Economia; Educació Plàstica, Visual i Audiovisual; Física i Química; Filosofia; Francés; Iniciació Activitat Emprenedora i Professional; Llatí; Música; Tecnologia; TIC (Informàtica))
  Les matèries del Bloc B són: Aprofundiment en Francés; Aprofundiment en Matemàtiques (sols alumnat amb itinerari científic); Competència Comunicativa Oral: Anglés; Preparació per al C1 de Valencià)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.