4t d'ESO

  Matrícula 2021/2022


  *Camps requerits
  ¿Repeteixes?* No

  Dades personals de l'alumne/a:
  Adjuntar foto recent* (Característiques: el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a; fons blanc; dimensions 7x7cm) [màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]


  Malaltia crònica*: No
  [En cas afirmatiu, llegiu ací la documentació a entregar per malaltia crònica: + info]

  Adjuntar Annex IV (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:

  Adjuntar Annex V (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat nou ha d'adjuntar el Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa, signat i segellat gratuïtament pel metge de capçalera.

  Adjuntar Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa -només alumnat nou- [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Tipus de matrícula: OrdinàriaFamília NombrosaFamília Nombr. Especial

  Adjuntar Títol de Família Nombrosa [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat repetidor de 4t ESO i nou al centre, ha d'adjuntar el Certificat de baixa del centre anterior

  Adjuntar Certificat de baixa del centre anterior [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Certificat de minusvalidesa:No

  Adjuntar Certificat de Minusvalidesa [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Dades personals dels progenitors/tutor legal:


  Progenitor/Tutor legal 1  Progenitor/Tutor legal 2  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.


  Situació conjugal:


  Esteu divorciats?* No

  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida

  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial

  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].

  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]
  Dades acadèmiques
  Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.


  Projecte Lingüístic i Plurilíngüe: Les matèries de 4t d'ESO s'impartiran segons el Projecte Lingüístic i Plurilingüe de Centre aprovat per la Conselleria d'Educació.

  Tria (Religió/Valors Ètics)*: ReligióValors Ètics

  Tria una Modalitat*: Ensenyances Acad. per a la inic. al Batx. d'Humanitats i CCSS (Matemàtiques Acadèmiques; Economia; Llatí)Ensenyances Acadèmiques per a la iniciació al Batxillerat Científic (Matemàtiques Acadèmiques; Física i Química; Biologia i Geologia)Ensenyances Aplicades per a la iniciació a Cicles Formatius (Matemàtiques Aplicades; Tecnologia)

  Tria 1 assignatura si has seleccionat la modalitat "Ensenyances Aplicades per a la Iniciació a Cicles Formatius". IMPORTANT: Si no se selecciona cap assignatura per part de l'alumnat de la Modalitat d'Ensenyances Aplicades, el centre elegirà l'assignatura.
  L'alumnat que ha seleccionat la Modalitat d'Ensenyances Acadèmiques, haurà de seleccionar una matèria per a que el formulari no done error, però no es tindrà en compte.

  1.


  Tria 6 assignatures per ordre de preferència i numera-les de l’1 al 6. Només en cursaràs 2, que seran les dos del bloc A o una de l’A i l’altra del B). IMPORTANT: Les matèries escollides per l'alumnat són provisionals i depenen de l'assignació de professorat que ens concedisca la Conselleria d'Educació.

  Les matèries del Bloc A són: Arts Escèniques i Dansa; Biologia i Geologia; Ciències Aplicades a l’Activitat Professional; Cultura Científica; Cultura Clàssica; Economia; Educació Plàstica, Visual i Audiovisual; Física i Química; Filosofia; Francés; Iniciació Activitat Emprenedora i Professional; Llatí; Música; Tecnologia; TIC (Informàtica))

  Les matèries del Bloc B són: Aprofundiment en Francés (només alumnat que cursa l'assignatura de Francés); Aprofundiment en Matemàtiques (sols alumnat amb itinerari científic); Competència Comunicativa Oral: Anglés; Preparació per al C1 de Valencià)

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.


  L'alumnat de 4t ESO ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'ha d'ingressar 1,12€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.

  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.