2n d'ESO

  Matrícula 2021/2022


  *Camps requerits
  ¿Repeteixes?* No

  Dades personals de l'alumne/a:
  Adjuntar foto recent* (Característiques: el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a; fons blanc; dimensions 7x7cm) [màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]


  Malaltia crònica*: No
  [En cas afirmatiu, llegiu ací la documentació a entregar per malaltia crònica: + info]

  Adjuntar Annex IV (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:

  Adjuntar Annex V (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat nou ha d'adjuntar el Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa, signat i segellat gratuïtament pel metge de capçalera.

  Adjuntar Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa -només alumnat nou- [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Tipus de matrícula: OrdinàriaFamília NombrosaFamília Nombr. Especial

  Adjuntar Títol de Família Nombrosa [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat repetidor de 2n ESO i nou al centre, ha d'adjuntar el Certificat de baixa del centre anterior

  Adjuntar Certificat de baixa del centre anterior [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Certificat de minusvalidesa:No

  Adjuntar Certificat de Minusvalidesa [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Dades personals dels progenitors/tutor legal:


  Progenitor/Tutor legal 1  Progenitor/Tutor legal 2  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.


  Situació conjugal:


  Esteu divorciats?* No

  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida

  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial

  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].

  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]  Dades acadèmiques
  Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.


  Projecte Lingüístic i Plurilíngüe: Les matèries de 2n d'ESO s'impartiran segons el Projecte Lingüístic i Plurilingüe de Centre aprovat per la Conselleria d'Educació.

  Tria (Religió/Valors Ètics)*: ReligióValors Ètics

  Tria 6 assignatures distintes per ordre de preferència. En cursaràs 1 de 2 hores. IMPORTANT: Les matèries escollides per l'alumnat són provisionals i depenen de l'assignació de professorat que ens concedisca la Conselleria d'Educació.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.