1r FPB

  Matrícula 2021/2022


  *Camps requerits
  ¿Repeteixes?* No

  Dades personals de l'alumne/a:
  Adjuntar foto recent* (Característiques: el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a; fons blanc; dimensions 7x7cm) [màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]


  Malaltia crònica*: No
  [En cas afirmatiu, llegiu ací la documentació a entregar per malaltia crònica: + info]

  Adjuntar Annex IV (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:

  Adjuntar Annex V (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat nou ha d'adjuntar el Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa, signat i segellat gratuïtament pel metge de capçalera.

  Adjuntar Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa -només alumnat nou- [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Tipus de matrícula: OrdinàriaFamília NombrosaFamília Nombr. Especial

  Adjuntar Títol de Família Nombrosa [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat repetidor de 1r FPB i nou al centre, ha d'adjuntar el Certificat de baixa del centre anterior

  Adjuntar Certificat de baixa del centre anterior [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Certificat de minusvalidesa:No

  Adjuntar Certificat de Minusvalidesa [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Dades personals dels progenitors/tutor legal:


  Progenitor/Tutor legal 1  Progenitor/Tutor legal 2  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.  Situació conjugal:


  Esteu divorciats?* No

  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida

  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial

  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].

  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]  Dades acadèmiques
  Cicle de Formació Professional Bàsica Agro-Jardineria i Composicions Florals (LOE)


  Les matèries són:

  - Activitats de reg, abonament i tractament en cultius.

  - Ciències aplicades I.

  - Comunicació i societat I.

  - Formació i orientació laboral.

  - Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.

  - Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes.

  - Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.


  L'alumnat que ja tinga aprovat algun mòdul i que repetisca, deurà seleccionar ací de quin/s mòdul/s es matricula

  Activitats de reg, abonament i tractament en cultius Ciències aplicades I Comunicació i societat I Formació i orientació laboral Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria

  L'alumnat de FPB ha d'adjuntar el full de pagament de la targeta d'identitat de FPB (046).
  El tràmit es pot realitzar en aquesta pàgina web: 046

  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:

  L'alumnat de FPB ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'Ha d'ingressar 1,12€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.

  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.