1r FPB

1r FPB
Matrícula 2020/2021

*Camps requerits


¿Repeteixes?* No
Dades personals de l'alumne/a:

Dades personals del pare/mare/tutor legal:

Progenitor/Tutor legal 1

Progenitor/Tutor legal 2

Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

Situació conjugal:
Esteu divorciats?* No
Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

Dades acadèmiques


Cicle de Formació Professional Bàsica Agro-Jardineria i Composicions Florals (LOE)
Les matèries són:
- Activitats de reg, abonament i tractament en cultius.
- Ciències aplicades I.
- Comunicació i societat I.
- Formació i orientació laboral.
- Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.
- Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes.
- Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

L'alumnat que ja tinga aprovat algun mòdul i que repetisca, deurà seleccionar ací de quin/s mòdul/s es matricula
Activitats de reg, abonament i tractament en cultius Ciències aplicades I Comunicació i societat I Formació i orientació laboral Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria
L'alumnat de FPB ha d'adjuntar el full de pagament de la targeta d'identitat de FPB (046).
El tràmit es pot realitzar en aquesta pàgina web: 046
Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
L'alumnat de FPB ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'Ha d'ingressar 1,20€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.
Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.