Informació general

Tramitació del formulari

Cada alumne només pot fer un enviament del formulari de matrícula. En el cas de rebre més d’un enviament en la secretaria virtual, només es tindran en compte les dades que figuren en el primer enviament.
– En acabar l’enviament, cal descarregar el formulari de matrícula en format PDF que els arribarà via mail i cal enviar-lo mitjançant la secretaria virtual -formulari destinat a tal efecte- signat per l’alumne i pels dos progenitors o tutors legals, màxim deu dies després des que s’envia el formulari de matrícula perquè la matrícula siga oficial. En el cas de no poder signar els dos, cal presentar resolució judicial que ho justifique. 
Cada sol·licitud té un número de referència únic. No hi haurà dos sol·licituds amb el mateix número de referència.
La nostra pàgina web té instal·lat un certificat SSL (Let’s Encrypt) que encripta les dades entre emissor i receptor contra atacs de Hackers o robatori de dades. [+ info].
– L’ordre (data i hora) d’enviament del formulari de matrícula en el període establert es tindrà en compte com a factor de preferència a l’hora d’atorgar la concessió de les optatives sol·licitades.

– En el cas que la família no dispose dels mitjans informàtics per poder realitzar l’enviament telemàticament, es podrà presentar la documentació en la secretaria del centre de manera presencial mitjançant el procediment de cita prèvia. Si l’enviament del formulari de matrícula es realitza a partir del dia 22 de juliol, es podrà presentar la documentació de manera presencial (si no es disposa de mitjans telemàtics) fins el dia 2 de setembre, sempre seguint el procediment de la cita prèvia i tenint en compte que el mes d’agost és inhàbil.

Aquest procediment no requereix certificat digital i/o clau d’admissió

Documentació necessària (tot l’alumnat):
Alumnat nou: (tots els nivells)
Assegurança Escolar
Document Sanitari d’Inici d’Etapa Educativa
Taxa (046)
Convalidacions de Música i Excepcions d’EF

– Fotocòpia del DNI,  NIE o Passaport en vigor. És obligatori per a l’alumnat major de 14 anys.
– Sol·licitud d’accés a la Web família.
– En cas de patir l’alumne/a alguna malaltia crònica, cal presentar correctament emplenats i signats els annexos IV (pel metge) i V (pels pares).
– Fotocòpia certificat de minusvalidesa (si és el cas).
– Fotocòpia títol família nombrosa (si és el cas).
– Acceptació del document de “Protecció de Dades Personals”.
– Acceptació del document “Compromís de lectura i emplenament atent”.
– Acceptació del document “Responsabilitat familiar canvis de dades de l’alumnat”.

– Tothom ha d’enviar una nova foto. El nom de l’arxiu de les imatges que s’hi adjunten al formulari ha de ser el nom i cognoms de l’alumne, fons blanc i de dimensions 7x7cm.

A banda de la documentació necessària, també s’ha d’aportar:
Fotocòpia de la Targeta SIP / Targeta sanitària.
– Fotocòpia del Llibre de Família.
– Annex de nouvinguts.

*Només alumnat nou d’ESO (repetidors de 1r o alumnes de 2n, 3r o 4t); alumnat nou de FPB (repetidors de 1r o alumnes de 2n); alumnat nou de Batxillerat (repetidors de 1r o alumnes de 2n):
Certificat de baixa del centre anterior.
Certificat acadèmic oficial de notes de Batxillerat (sols alumnat de batxillerat).
Títol de l’ESO homologat del país d’origen (alumnes que hagen cursat Educació Secundària Obligatòria en un país estranger).

– Només alumnes de 3r i 4t ESO, 1r i 2n FPB, 1r i 2n Batx.
– Procediment: Cal abonar 1,12 € en concepte d’Assegurança Escolar Obligatòria mitjançant transferència al compte bancari: ES5331590022172316786926 (Caixa Popular- Caixa Rural, S.C.C.V.). Concepte: Assegurança escolar + nom i cognoms de l’alumne. 

L’alumnat que inicia etapa educativa (1r ESO, 1r FPB, 1r de batxillerat no repetidor) han d’enviar el Document sanitari d’inici d’etapa educativa, signat i segellat gratuïtament pel metge de capçalera abans de l’1 de setembre.

Només alumnat de Batxillerat i FPB: Justificant de pagament de la taxa 046 ingressat en el banc, corresponent al pagament de l’Historial Acadèmic. Tramitació telemàtica: Taxa 046

L’alumnat que sol·licite la convalidació de Música i/o l’assignatura optativa, o estar exempt d’Educació Física, per estudis oficials de música, dansa o ser esportista d’elit, haurà de presentar la sol·licitud a través de la secretaria virtual fins al 15 d’octubre.

Tots els arxius que s’adjunten als formularis hauran de portar el següent format: nom i cognoms de l’alumne.

Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d’emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta  l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

Tota la informació sobre optatives la poden trobar en la pàgina web del centre www.iesriuturia.es, secció d’orientació.