L’alumnat d’ESO i Batxillerat que cursa ensenyances de música i/o dansa i els esportistes d’elit, poden sol·licitar la convalidació i excempció de matèries. A continuació ho expliquem.

Alumnat d’ESO
Alumnat de Batxillerat
Procediment
Sol·licituds
Documentació que acompanya a la sol·licitud
Altres informacions

L’alumnat d’ESO que cursa ensenyances de música i/o dansa o és esportista d’elit pot tindre la convalidació de les matèries de: música; optativa de lliure configuració autonòmica -o matèria específica d’opció (sols per a 4t d’ESO)-; i l’exempció d’Educació Física.
L’alumnat de 4t d’ESO ha d’elegir música com a matèria específica en la matrícula per a poder convalidar-se les dos matèries.

L’alumnat de Batxillerat que cursa ensenyances de música i/o dansa i ser esportista d’elit pot tindre la convalidació de les matèries de: fins a dues matèries en 1r de Batxillerat; fins a dues matèries específiques en 2n de Batxillerat.

1. Presentar la sol·licitud i la documentació administrativa -a través del formulari de més avall-.
2. El termini de presentació: 31 d’octubre.
3. Durant el mes de novembre, la direcció del centre notificará la concesió o denegació al sol·licitant.
4. Després de la notificació, si el sol·licitant no està d’acord presentarà reclamació en el termini de 20 díes davant la Direcció Territorial d’Educació competent.

a) En el cas de convalidació: el certificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura amb què se sol·licita realitzar la convalidació. Si l’alumne o alumna està cursant simultàniament una matèria objecte de convalidació i l’assignatura o assignatures que cal superar per a obtindre aquesta convalidació, haurà de presentar un certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música o Dansa en el moment de la sol·licitud.
b) En el cas d’exempció per estar cursant ensenyaments professionals de Dansa: document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyaments professionals de Dansa.
c) En el cas d’exempció per tindre la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana: document que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la relació d’esportistes d’elit publicada en el DOGV o certificat del Consell Superior d’Esports o de la Direcció General d’Esport per a acreditar la condició d’esportista d’alt rendiment durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.

– Nota mitjana ESO: no computa.
– Avaluació:
a) Pendent de convalidació o convalidada:
En el cas que l’assignatura necessària per a obtindre la convalidació s’estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà aquesta matèria com a pendent de convalidació i es consignarà amb l’expressió “PTC”. 
Una vegada acreditada la superació de l’assignatura necessària per a convalidar la matèria d’Educació Secundària Obligatòria, mitjançant el certificat acadèmic d’aquesta assignatura, a partir d’aquest moment s’indicarà la convalidació consignant l’expressió “CO” en els documents d’avaluació per a la matèria corresponent.
En cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, necessària per a obtindre la convalidació, abans de la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació de no presentat i es consignarà amb l’expressió «NP» en els documents d’avaluació.
b) Pendent d’excempció: En quant a l’exempció de la matèria d’Educació Física, en els documents d’avaluació es procedirà a considerar la matèria com a pendent d’exempció al llarg del curs i es consignarà com a «PTE». Perquè l’exempció es faça efectiva s’haurà de presentar el certificat d’haver mantingut la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment, o d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana abans de la data en què es realitze l’avaluació final extraordinària. Una vegada acreditat el manteniment d’aquesta condició, les exempcions es consignaran com a «ET». Si no s’acredita, l’esmentada matèria es considerarà no superada.

– Atenció a l’alumnat: La direcció d’estudis dels centres docents establirà els procediments necessaris per a atendre els alumnes durant els períodes lectius d’impartició de les matèries objecte de convalidació o exempció.

Termini de presentació: 31 d’octubre


    Adjuntar arxiu [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:

    Documentació administrativa [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]: