Procediment Reclamació
1. Primer pas
2. Segon pas: sol·licitud de reclamació
3. Procediment de la tramitació de la reclamació
4. Reclamacions fora de termini
5. Resolució de la reclamació

Podran sol·licitar els aclariments i les revisions relacionats amb el procés d’aprenentatge al professorat, amb les qualificacions o amb les decisions adoptades a conseqüència del procés d’avaluació, al professorat.
Si no estan d’acord amb els aclariments, podran sol·licitar al professorat, informació més precisa per mitjà d’una sol·licitud de revisions respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluació, tant parcials com finals, de cada curs. (segon pas).

Model de sol·licitud (Hauran de descarregar-lo i omplir-lo).

3.1 Enviar la sol·licitud mitjançant el formulari de més avall.
3.2 Una vegada rebuda pel centre, es registrarà i es retornarà setgellada a l’adressa de correu electrònic que s’haja indicat.

En els casos en què les reclamacions hagen sigut presentades fora de termini, estes es tramitaran d’acord amb el procediment establert en la Llei 39/2015, tot i que seran inadmeses. Esta circumstància haurà de ser notificada a les persones interessades per la direcció del centre o pel titular de la presidència de l’òrgan competent per a resoldre les reclamacions.

La direcció del centre notificarà la resolució al pare/mare/tutor legal de l’alumne.
Contra la resolució de la direcció, les persones interessades podran presentar un recurs d’alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d’educació, en el termini màxim d’un mes.

    Adjuntar arxiu: