FAQ's

Pèrdua de la clau de la taquilla

Si un alumne o alumna perd la clau de la taquilla, els diners que es donen en concepte de fiança per poder utilitzar-la, tenen la finalitat d’assegurar que es fa un bon ús de la taquilla. En el cas d’haver perdut la clau, es descomptaran els diners que coste fer una còpia de la clau del total aportat en concepte de fiança.

Desinfecció del lloc per part de l’alumnat en el Pla de Contingència

Segons el que està establert en el nostre Pla de Contingència, els alumnes esperen el professor o professora junt a la taula que tenen assignada i és el professor o professora qui passa amb el líquid desinfectant i amb el paper. Seguidament l’alumne desinfecta el seu lloc  i espera a que el professor o professora passe amb la paperera perquè se’n desfacen del paper. L’alumne no ha d’abandonar el seu lloc en cap moment.

Classes online

Segons la normativa vigent en matèria d’educació i en protecció de dades personals, els centre educatius d’ensenyances mitjes no estan habilitats per a l’ensenyança online, excepte aquells en que la Conselleria d’Educació els habilite a tal efecte, com per exemple: els centres d’educació a distància. No és una opció de cada centre.

Horari del programa de coordinació horària de música

El programa de coordinació horària està regulat en l’Ordre 5/2017 de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària.

El programa va dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments de règim general (Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat) i els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa, en funció del respectius horaris degudament aprovats, així com regular les seues condicions de participació.

En l’article 2 de l’esmentada Ordre, regula que la finalitat del programa coordinació horària és compatibilitzar l’horari de l’alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general i els ensenyaments reglats de Música i/o Dansa de règim especial, i facilitar el màxim rendiment de l’alumnat que convalida matèries entre ambdós ensenyaments. Els centres acollits al programa hauran de coordinar-se en el disseny horari per a garantir l’optimització del temps lectiu en ambdós ensenyaments.

La coordinació horària es du a terme en les franjes horàries de la matèria de Música o de les matèries específiques de cada nivell, segons el cas.

Programa de coordinació horària de música
Programa de coordinació horària de música