Vídeo-presentació

A qui va dirigit?
Horari
Sol·licitud
Normativa
Convalidacions

En l’article 2 de l’Ordre 5/2017, regula que la finalitat del programa coordinació horària és compatibilitzar l’horari de l’alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general i els ensenyaments reglats de Música i/o Dansa de règim especial, i facilitar el màxim rendiment de l’alumnat que convalida matèries entre ambdós ensenyaments. Els centres acollits al programa hauran de coordinar-se en el disseny horari per a garantir l’optimització del temps lectiu en ambdós ensenyaments.

La coordinació horària es du a terme en les franjes horàries de la matèria de Música o de les matèries específiques de cada nivell, segons el cas.
Quan l’alumnat no tinga classes del conservatori, haurà de permanèixer amb el seu grup. Si en ixa hora té convalidada la matèria i no s’imparteix classe del conservatori, l’alumnat haurà d’estar a l’aula del conservatori del nostre centre.

Procediment:
1. Ha descarregar i emplenar digitalment la sol·licitut.
2. En el termini indicat, enviar-la mitjançant el formulari ubicat en aquesta pàgina.


TERMINI DE SOL·LICITUD: FINS AL 31 DE GENER (inclós).

Sol·licitud per al Programa de Coordinació Horària de Música [pdf]

El programa de coordinació horària està regulat en l’Ordre 5/2017 de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària.

L’alumnat que s’acollisca al Programa de Coordinació Horària de Música, també ha de presentar la sol·licitud de convalidacions.
Accés a la informació.

Termini de sol·licitud: fins el 31 de gener (inclós)


    Sol·licitud per al Programa de Coordinació Horària de Música

    *Camps requerits


    Dades del sol·licitant:


    Dades del progenitor 1:

    Adjuntar Sol·licitud* [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom del sol·licitant. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]: