El Batxillerat té com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de Formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat poden accedir les alumnes i els alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir de els setze anys d’edat. El Batxillerat es desenrotlla en tres modalitats: d’Arts, de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. El currículum del Batxillerat té com a objectiu desenrotllar en les alumnes i en els alumnes entre altres les capacitats següents:

– Dominar el valencià i el castellà.
– Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
– Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que influïxen en ell.
– Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.

Orientació

Orientació Acadèmica