Presentem el calendari escolar pel present curs 2020-2021.

Calendari [pdf]
Calendari [jpg]
Lliurament de notes
Periode de reclamacions
Exàmens extraordinaris

El lliurament de notes sempre serà mitjançant la publicació en la Web Família.
Lliurament de notes 2n Bat -mitjançant la web família-: 27 de novembre; 26 de febrer; 28 de maig; 30 de juny.
Lliurament de notes resta de nivells (excepte 2n Bat) -mitjançant la web família-: 22 de desembre; 16 de març; 23 de juny; 7 de juliol.

Periode de reclamacions 2n Bat: ordinari 31 de maig a 2 de juny; extraordinari 1-5 de juliol.
Periode de reclamacions resta de nivells -excepte 2n Bat-: ordinari 24 a 28 de juny; extraordinari 8 a 12 de juliol.

Calendari d’exàmens extraordinaris 2n Bat: 23 a 25 de juny.
Calendari d’exàmens extraordinaris resta de nivells -execepte 2n Bat-: 30 de juny a 2 de juliol