Correu Electrònic

A mesura que la tecnologia es va integrant cada vegada més en la nostra societat i en els nostres mètodes d’ensenyament, som conscients que la comunitat educativa afronta grans reptes i oportunitats. Un dels objectius principals de l’IES Riu Túria és guiar i educar els nostres alumnes en relació a l’ús correcte i responsable de la tecnologia, de forma que aquesta recolze i millore l’èxit acadèmic i personal del nostre alumnat mentre es preserva, en tot moment, la seguretat i la privacitat de les persones.
Un element fonamental en l’ús de la tecnologia és el correu electrònic. El centre està en disposició d’oferir un compte de correu electrònic al seu alumnat, per tal que aquest puga ser utilitzat com a mitjà de contacte amb el professorat i li permeta integrar-se també en serveis com ara les aules virtuals. No obstant això, a l’hora d’obtenir un compte de correu electrònic a l’IES Riu Túria, l’alumnat i les seues famílies han de tenir molt presents aquests elements:

– La creació i l’ús d’un compte de correu al domini “iesriuturia.es” és un privilegi, no un dret. Per tant, un ús inadequat portarà com a conseqüència la pèrdua d’aquest privilegi. La direcció del centre manté el dret d’accedir a les dades de l’alumne/a presents en aquest compte en qualsevol moment, així com a cancel·lar comptes d’usuaris específics.

– L’ús del compte de correu al domini “iesriuturia.es” ha d’estar relacionat amb finalitats educatives, i porta associades una sèrie de responsabilitats:

a) Respectar la privacitat dels altres en Internet.
b) Ser responsable de l’ús del compte de correu i prendre les precaucions necessàries per evitar que altres puguen utilitzar el compte.
c) Utilitzar només el propi usuari i mai fer-se passar per una altra persona en una comunicació digital.
d) No donar la contrasenya pròpia a cap altra persona.
e) Respectar el medi ambient i imprimir només allò que és estrictament necessari.
f) No utilitzar arxius que no tinguen relació amb l’institut ni utilitzar aquest compte de correu per a finalitats personals, socials o d’oci i evitar l’expansió de virus.
g) Informar el tutor/a o el professor/a de la matèria de qualsevol problema tècnic o de seguretat que conega.

És important que tot l’alumnat i els seus pares o tutors recolzen els requeriments del nostre acord per a la utilització del compte de correu, per preservar un ambient educatiu segur i de recolzament al coneixement. Per favor, llig i reflexiona sobre aquest document amb els teus pares/tutors. Autoritzar aquest document, mitjançant l’aaceptació pertinent en el formulari de matrícula, és un requisit per poder accedir a un compte de correu del domini “iesriuturia.es”. Les conseqüències de no complir aquest acord podrien anar des de la cancel·lació del compte fins a la imposició de mesures correctores i/o disciplinàries.