Quaderns d'Orientació

Què és la Formació Professional Básica?

Els cicles de Formació Professional Básica (FPB) estan destinats a l’alumnat que no ha finalitzat l’ESO i vol proseguir la seua formació cap a un camp de la Formació Professional. 

Qui pot accedir a la FPB?

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els següents requisits:

◦Tindre complits 15 anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 17 anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs. 

◦ Haver cursat 3r d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria. 

◦Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. 

Què s’estudia en la FPB?

Els estudis de FP Básica tenen una duració de 2 anys acadèmics i es componen dels següent mòduls:

◦ Mòduls associats a un camp professional d’estudi.

◦ Mòduls associats als blocs comuns de:

– Comunicació i societat: Llengua castellana, llengua valenciana, llengua estrangera i ciències socials. 

– Ciències aplicades: Matemàtiques aplicades i ciències aplicades l.

◦ Mòdul de formació i orientació laboral. 

◦ Mòdul de formació en centres de treball: periòde de formació pràctica. 

Quin cicle de FPB es realitzà a l’IES Riu Túria?

En l’IES Riu Túria s’imparteix el cicle de FPB de AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS. En aquest cicle de FPB estudiaràs el següents mòduls:

Primer curs:
Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius
Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius
Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria
Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes
Ciències aplicades I
Comunicació i societat I
Formació i Orientació Laboral I
Tutoria

Segon curs:
Materials de floristeria
Operacions bàsiques en instal.lació de jardins, parcs i zones verdes
Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes
Ciències aplicades II
Comunicació i societat II
Formació en centres de treball
Formació i Orientació Laboral II
Tutoria

Quina titulació s’obté a l’acabar FPB? 

A l’acabar FPB obtindràs el títol de Formació Professional Bàsic. 

Puc obtenir el título de l’ESO a l’acabar FPB?

En el moment en què tingues superats tots els mòduls de Formació Professional Bàsica podràs ser proposat per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO si, l’equip docent, considera que has aconseguit els objectius de l’ESO i adquirit les competències corresponents. 

Què puc fer a l’acabar un cicle de FPB?

El títol de Formació Professional Bàsic et permet l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (CFGM). En cas de no haver aconseguit el títol d’ESO, si estas interessat, pot accedir a l’escola d’adults.

Quins cicles de FPB puc fer i on els puc estudiar? 

Si vols conèixer els instituts on pots cursar un Cicle FPB consulta la següent adreça: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)